ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Ασφαλίσεις Περιουσίας, Επιχειρήσεων και Κατοικίας»

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 17:01

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Ασφαλίσεις Περιουσίας, Επιχειρήσεων και Κατοικίας» διοργανώνει το ΕΙΑΣ στις 12, 14 και 19 Μαρτίου και ώρες από 16:00 έως 19:20.

Η θεματολογία του σεμιναρίου έχει ως εξής:

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Α) Βασικές έννοιες του κινδύνου

Αξιολόγηση & Διαχείριση Κινδύνων Πυρός

Φυσικός και ηθικός Κίνδυνος

Η λύση της μεταφοράς του κινδύνου μέσω της ασφάλισης

Η σημασία της πρόληψης κινδύνου

Β) Η ασφάλιση Πυρός και Διακοπής Εργασιών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Ανάγκες ασφάλισης και ασφαλιστικές λύσεις για την επιχείρηση

Το ασφαλιστικό αντικείμενο και η έκταση της κάλυψης

Βασικές Αρχές και έννοιες ασφάλισης Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων (Αντεπιλογή, Υποκατάσταση, Υπασφάλιση, Εγγυτέρα αιτία)

Κατηγορίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων Πυρός και Δομή τους (Κατονομαζόμενων Κινδύνων, Κατά Παντός Κινδύνου, Δηλωτική ασφάλιση Εμπορευμάτων, Admitted και Non admitted policies)

Η Συνασφάλιση μεγάλων κινδύνων και διαχείρισης συνασφαλιστηρίων συμβολαίων

Οι εξελίξεις, οι τάσεις και οι προοπτικές της αγοράς ασφάλισης Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων

Γ) H διαδικασία ανάληψης Κινδύνου Πυρός και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων

Τρόπος παρουσίασης ενός κινδύνου προς ασφάλιση από τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

Ο ρόλος και η σημασία του προασφαλιστικού ελέγχου μέσω ανεξάρτητων επιθεωρητών

Η Κατηγοριοποίηση, η αξιολόγηση και η Τιμολόγηση των κινδύνων

Τρόποι προσδιορισμού των ασφαλιζομένων κεφαλαίων και η σημασία του ορθού υπολογισμού τους

Προσδιορισμός PML - EML

Συνήθεις Αιτίες Ζημιών

Τρόποι Περιορισμού των ζημιών και πρόληψης

Δ) Πυρασφάλεια & Μέθοδοι προστασίας κατά της κλοπής

Ενεργητική πυρασφάλεια

Παθητική πυρασφάλεια

Ε) Αξιολόγηση επικινδυνότητας πυρός Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων

Οι αποθηκεύσεις και οι συναφείς κίνδυνοι

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και οι συναφείς κίνδυνοι

Κίνδυνοι από χρήση και διαχείριση εύφλεκτων υλικών

Κίνδυνοι από έκρηξη σκόνης

Βασικοί κίνδυνοι ανά βιομηχανικό κλάδο

ΣΤ) Περιεχόμενα ασφαλιστηρίου

Ειδικές καλύψεις, Ρήτρες, Εξαιρέσεις, Εγγυήσεις, Όροι, Προϋποθέσεις

Ρήτρες προστασίας από την υπασφάλιση

Εκτεταμένη ασφάλιση Διακοπής Εργασιών (CBI)

Ζ) Ειδικά θέματα Ασφαλίσεων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων

Διαμεσολάβηση στην ασφάλιση Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων

Αναφορά σε περιπτώσεις ζημιών

Ανάπτυξη Πωλήσεων και διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων

Η αντασφάλιση μεγάλων κινδύνων

Ειδικές ασφαλιστικές περιπτώσεις και θέματα όπως:

- Τι κάνουμε όταν γίνονται εργασίες ανακαίνισης σε μια ασφαλισμένη επιχείρηση?

- Πώς διασφαλιζόμαστε ως διαμεσολαβητές όταν ένας πελάτης μας ενημερώνει ότι είναι υπασφαλισμένος?

- Τι πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας ως διαμεσολαβητές?

- Πώς αντιμετωπίζουμε τον ηθικό κίνδυνο?

- Ποιά θα πρέπει να είναι η απαλλαγή στο συμβόλαιο και πόσα είδη απαλλαγής υπάρχουν?

- Πώς επηρεάζεται το ασφάλιστρο?

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Α) Καλύψεις και τρόποι ασφάλισης κατοικιών:

Παλαιότητα, χρονικοί περιορισμοί στις καλύψεις

Καλύψεις άλλων κλάδων στα ασφαλιστήρια περιουσίας

Τρόποι υπολογισμού κεφαλαίου, απαλλαγές

Β) Αντικείμενα ασφάλισης και ειδικά θέματα:

Ασφάλιση εξοχικών κατοικιών, είδη ιδιαίτερης αξίας, επαγγελματικός εξοπλισμός ως περιεχόμενο

Ειδικές κατασκευές, κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι

Υπερβάσεις, αυθαίρετα, οικιακά φωτοβολταϊκά, αποθήκες

Γ) Συχνότερες ζημιές

Δ) Νέες τάσεις

(AirBNB, Lemonade, Online ασφάλιση, Ασφάλιση σε πρώτο κίνδυνο)

Ε) Το εύρος της αγοράς των Ασφαλίσεων Κατοικιών και οι μεγάλες δυνατότητες ασφαλιστικών πωλήσεων

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Περιουσίας, Επιχειρήσεων και Κατοικίας, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Περιουσίας, Επιχειρήσεων και Κατοικίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπο αξιοποιήσιμο το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Εισηγητές

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κ. Αλέξης Κώτσαλος, Προϊστάμενος του Τομέα Ζημιών Γενικών Κλάδων της Εθνικής Ασφαλιστικής, με μεταπτυχιακές σπουδές Στρατηγικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Staffordshire της Αγγλίας και σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διαπραγματεύσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κ. Κώτσαλος έχει πολυσχιδή εμπειρία των Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων, με έμφαση στην Αξιολόγηση (Risk Underwriting) και στην Ασφάλιση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρησιακών Κινδύνων.

H κα Δώρα Αποστολοπούλου, Σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, των Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO & INTERAMERICAN), διαθέτουσα σημαντική εξειδίκευση Product Engineering επί των Ασφαλίσεων Πυρός (Επιχειρήσεων & Κατοικιών) και Αστικής Ευθύνης.

Η κα Αποστολοπούλου είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.