ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: Αλλαγές στους ελέγχους των εμπορικών πλοίων

Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2017 22:55

Κάλλιο αργά, παρά ποτέ…
Σε αυτή τη χώρα που ζούμε, συνηθίζεται να συμβαίνει πρώτα το ατύχημα και μετά να αναρωτιόμαστε τι έφταιξε και γιατί δεν υπήρξε πρόληψη για την αποφυγή του…

Έτσι συνέβη και με το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ». Έπρεπε να προκαλέσει όλη αυτή την τεράστια οικολογική καταστροφή για να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι και να προχωρήσουν σε νομοθετικές ρυθμίσεις για αλλαγές στους ελέγχους και στην έκδοση πιστοποιητικών.
Με αφορμή, λοιπόν, το ναυάγιο αυτό, το υπουργείο­ Ναυτιλίας προχώρησε στη σύνταξη σχεδίου νόμου, το άρθρο 107 του οποίου αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι παύει η έκδοση των προβλεπόμενων από την εθνική­, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ), τις Λιμενικές Αρχές, καθώς και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων, και εφεξής εκδίδονται από τους εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς (νηογνώμονες).
Επίσης, στο άρθρο 109 προβλέπεται ότι από το 2022 και μετά δεν θα επιτρέπεται να κάνουν εφοδιασμούς καυσίμων σε πλοία, δεξαμενόπλοια που έχουν συμπληρώσει 30 έτη από τη ναυπήγησή τους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 προβλέπεται ότι ο Κλάδος Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων θα κάνει: α) έλεγχο ναυτιλιακών εταιρειών­ στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης, σύμφωνα με τις δια­τάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και του Κανονισμού αριθ. 336/2006/ΕΚ, β) έλεγχο των πλοίων στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης στο πλαίσιο του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ασφαλούς διαχείρισης, γ) επιθεώρηση των πλοίων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας­ 2006, και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, δ) έλεγχο των πλοίων, έλεγχο της αξιολόγησης και έγκριση των σχεδίων ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ISPS και του Καν. 725/2004/ ΕΚ.
Με το ίδιο σκεπτικό προβλέπεται και η κατάργηση της παράτασης ισχύος των πιστοποιητικών από την 1η Ιανουαρίου 2018. Το μόνο που παραμένει σύμφωνα­ με τη διάταξη είναι: «Η παραπάνω ισχύς των ΠΓΕ δύναται να παραταθεί μέχρι δύο μήνες, εφόσον πρόκειται για πλοία που βρίσκονται στο εξωτερικό και πρόκειται να καταπλεύσουν στην Ελλάδα ή σε άλλο μέρους όπου υπάρχουν ευκολίες ελλιμενισμού».

Η απόσυρση

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο­ 109, από 1-1-2022 απαγορεύεται η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια­ και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθέλκυσης, τριάντα (30) ετών.
Από 1-1-2018 η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια (σλέπια) και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθέλκυσης, είκοσι (20) ετών, επιτρέπεται μόνο εφόσον ικανοποιούνται οι πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται για τον σκοπό αυτόν, με προεδρικό­ διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός δύο μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια (σλέπια) και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθέλκυσης, είκοσι (20) ετών, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται.
Τέλος, στο άρθρο 117 με θέμα την ενίσχυση της δια­φάνειας της διαδικασίας πετρέλευσης, επισημαίνεται­: «Επί πετρελεύσεων ελληνικών και ξένων πλοίων που πραγματοποιούνται μέσα στα ελληνικά λιμάνια και χωρικά ύδατα από πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια (σλέπια) και πετρελαιοφορτηγίδες, γνωστοποιείται υποχρεωτικά εγγράφως, τουλάχιστον δώδεκα ώρες πριν από την πραγματοποίησή της, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, η περιοχή στην οποία θα λάβει χώρα η πετρέλευση,οριοθετούμενη από τα αντίστοιχα στίγματα, καθώς και ο χρόνος και η διάρκεια αυτής».