Τράπεζα Αττικής: Από ζημίες ύψους 15,5 εκατ. ευρώ σε καθαρά κέρδη 7,5 εκατ. το γ΄τρίμηνο 2017

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 13:01

Στην κερδοφορία επανήλθε το γ΄ τρίμηνο του 2017 η Τράπεζα Αττικής, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 7,5 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 15,5 εκ. ευρώ το περσινό αντίστοιχο διάστημα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι προσπάθειες της Διοίκησης συνεχίζονται με μια σειρά αποδοτικών ενεργειών, ώστε να αναστραφεί η ζημιογόνος πορεία της τράπεζας και να καταστεί βιώσιμη και κερδοφόρα.

Σε επιμέρους στοιχεία, οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά ποσοστό 40,4% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις. Παράλληλα, το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για λειτουργικούς κινδύνους παρουσιάζει μείωση της τάξης του 11,5% έναντι της συγκριτικής περιόδου του εννεαμήνου 2016. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 638,5 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ. Πιο αναλυτικά:

Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του εννεαμήνου 2017 της Attica Bank, η Διοίκηση της Τράπεζας ανακοίνωσε:

«Η επαναφορά στην κερδοφορία για την Attica Bank κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Διοίκηση τα δύο τελευταία χρόνια, με ταυτόχρονη θωράκιση του Ισολογισμού της με πρόσθετες προβλέψεις.

Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του εννεαμήνου 2017 της Attica Bank αντικατοπτρίζουν τη συνέχεια των κινήσεων εσωτερικής αναδιοργάνωσης και, σε συνάρτηση με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την εφαρμογή αρχών σύγχρονου Management, σηματοδοτούν ευοίωνες προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας.

Οι προοπτικές αυτές ενδυναμώνονται περαιτέρω με δεδομένη τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, όπως άλλωστε προκύπτει και από τη βελτίωση μιας σειράς βασικών μακρο-οικονομικών και δημοσιονομικών δεικτών.

Ο Όμιλος, μετά την επιτυχημένη μεταβίβαση μέσω τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, ποσού 1.331,2 εκατ. ευρώ, αναγνώρισε κέρδη 70 εκατ. ευρώ καλύπτοντας πλήρως το ποσό που υπολειπόταν για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης κεφαλαιακών αναγκών του 2015».