5 δισ. ευρώ προσθέτουν οι τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 10:00
Επιπλέον «καύσιμα» 5 δισ. ευρώ για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κόκκινων δανείων τα επόμενα χρόνια προσθέτουν οι τράπεζες στη δεξαμενή τους, μετά την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS 9), που τέθηκαν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2018.
 
Οι αλλαγές που επέρχονται με τους νέους κανονισμούς αφορούν τον τρόπο που κατηγοριοποιούν τα δάνεια που έχουν χορηγήσει τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θα πρέπει πλέον να διακρίνονται σε πράσινα, μέσης ποιότητας και μη εξυπηρετούμενα.
 
Για το λόγο αυτό κάθε τρεις μήνες θα επανεξετάζεται η πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη, ώστε εάν προκύπτει αλλαγή επί τα χείρω, να προσαρμόζεται ανάλογα και η κάλυψη της οφειλής του.
 
Στο πλαίσιο αυτό, οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι προχώρησαν σε αναταξινομήσεις των ανοιγμάτων τους προς τις πιο… κόκκινες κατηγορίες, γεγονός που τις ανάγκασε να σχηματίσουν επιπλέον προβλέψεις, που σε προ φόρων βάση ανέρχονται σε 5,7 δισ. ευρώ, ενώ με την αφαίρεση του αναβαλλόμενου φόρου, το ποσό αυτό μειώνεται κατά 700 εκατ. ευρώ περίπου.
 
Η συγκεκριμένη προσαρμογή δεν επηρεάζει καθόλου τα αποτελέσματά τους, επιβαρύνει άμεσα μόνο την καθαρή τους θέση, ενώ η απομείωση στα εποπτικά τους κεφάλαια εφέτος θα είναι μόνο της τάξης του 5%.
 
Κι αυτό, διότι οι εποπτικές αρχές έχουν προβλέψει τη σταδιακή, σε βάθος 5 ετών, εναρμόνιση των δεικτών κεφαλαιακής τους επάρκειας, η οποία θα φτάσει σωρευτικά το 15% το 2019, το 30% το 2020, το 50% το 2021, το 75% το 2022 και το 100% το 2023.
 
Δηλαδή, στην περίοδο που καλύπτουν τα stress tests, μέχρι και το 2020, μόνο το 30% της επίπτωσης θα επηρεάσει τα εποπτικά τους κεφάλαια, ήτοι 1,70 δισ. ευρώ.
 
Μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015, οι σχετικοί δείκτες βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, κι ως εκ τούτου ακόμη και μετά την αναπροσαρμογή τους διατηρούνται αρκετά πάνω από τα ελάχιστα όρια που ορίζει η εποπτική αρχή.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές που παρακολουθούν τον κλάδο, οι αλλαγές αυτές παρέχουν ευελιξία στις Διοικήσεις των τραπεζών να καθαρίσουν ταχύτερα τους ισολογισμούς τους, αναλαμβάνοντας ζημιές από ρυθμίσεις και πωλήσεις δανείων, που θα καλυφθούν από τις προβλέψεις λόγω IFRS 9.