Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ανάκληση των αδειών της Ευρωπαϊκής Πίστης και αύξηση Μ/Κ της Allianz

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023 18:53
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ανάκληση των αδειών της Ευρωπαϊκής Πίστης και αύξηση Μ/Κ της Allianz

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 998η/12.10.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε:

* Την έγκριση της επέκτασης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας VALUE BRIDGE ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΕΠΕΥ ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και των παρεπόμενων υπηρεσιών της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής, της παροχής πιστώσεων και δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγών, της παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος και επί του χρηματοπιστωτικού μέσου υπ’ αρ. 9 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 (χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences).

* α) Την ανάκληση των αδειών λειτουργίας της εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ (LEI: 213800RQZXDEKFZX5Z81) λόγω συγχώνευσής της από την εταιρεία με την επωνυμία ALLIANZ Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΚ (LEI: 213800U6WAX3YXMFVH22),

β) Την παροχή αδείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ALLIANZ Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΚ λόγω της συγχώνευσής της με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ και την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της, καθώς και

γ) Την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης των κανονισμών των ΟΣΕΚΑ της εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ που θα διαχειρίζεται η ALLIANZ Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΚ μετά τη συγχώνευση. Οι ως άνω υπό α-γ) αποφάσεις θα τεθούν σε ισχύ μετά την έκδοση της Εγκριτικής Απόφασης του Αρμοδίου Οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την οποία η εταιρεία ALLIANZ Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΚ καθίσταται καθολική διάδοχος της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ.

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 30.000 στον κ. Ηλία Λιανό, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 26 παρ. 4 εδαφ. β του ν. 3556/2007, λόγω απόκρυψης πληροφοριών και παροχής ψευδών πληροφοριών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 10.000 στην εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 της 5/204/2000 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη χρονική περίοδο από 1.1.2020 έως 13.6.2021, λόγω μη επάρκειας του Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρίας.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok