ΟΤΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η 100% απορρόφηση της Cosmote

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023 18:01
ΟΤΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η 100% απορρόφηση της Cosmote

Η ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.» («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 13-07-2023 ενημέρωσης, ανακοίνωσε ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 12-10-2023 εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» («Απορροφώμενη») από την μητρική εταιρεία OTE A.E («Απορροφώσα»).

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης, όπως εμφανίζονται στις σχετικές Λογιστικές Καταστάσεις της 31.08.2023 και όπως αυτά θα διαμορφωθούν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα, χωρίς αύξηση κεφαλαίου της Απορροφώσας.

Μέσω της παραπάνω διαδικασίας επιτυγχάνεται η απλοποίηση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, καθώς και η αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση. Η απορρόφηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς η Απορροφώμενη εταιρεία (COSMOTE) ενοποιείται πλήρως στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

Η παραπάνω διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024. Η συγχώνευση θεωρείται συντελεσθείσα, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Σύμβασης Συγχώνευσης ως προς την Απορροφώσα. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4601/2019 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok