Ιασώ: Στα 16,98 εκατ. τα EBITDA το 2013

Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 11:03

Τις ενοποιημένες και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του 2013, ανακοίνωσε η εταιρεία «ΙΑΣΩ».Τα θετικά αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. και τα ενοποιημένα-ομιλικά απομείωσαν καθοριστικά οι προβλέψεις για περικοπές επί των τιμολογήσεων προς τον ΕΟΠΠΥ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου.

Η αναγκαστική εφαρμογή μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων οδήγησαν σε σημαντική μείωση των εσόδων και των αποτελεσμάτων.Πρόσθετη αλλά μικρότερη επιβάρυνση προκάλεσε στα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας η απομείωση της αποτίμησης των συμμετοχών της σε άλλες εταιρείες.

Κύκλος εργασιών: Προ της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback*, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 1,6% και ανήλθε σε € 126,1 εκ. και σε  επίπεδο μητρικής παρουσίασε ελαφρά μείωση κατά 1,1% και ανήλθε σε € 66,8 εκατ. Μετά  την εφαρμογή των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback*, ο κύκλος εργασιών του  ομίλου παρουσιάζει μείωση της τάξης του 13,8% και ανέρχεται σε € 107,1 εκατ. και ο  αντίστοιχος της μητρικής παρουσιάζει μείωση κατά 16,4% και ανέρχεται σε € 56,4 εκατ.

Μικτά κέρδη/ζημιές: Προ της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback*, τα μικτά κέρδη του ομίλου παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 37,8% και ανήλθαν σε € 28,97 εκ. και της μητρικής παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 25,1% και ανήλθαν σε € 19,13 εκατ.

Μετά την εφαρμογή των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback*, τα μικτά κέρδη του ομίλου παρουσίασαν μείωση της τάξης του 52,7% και ανήλθαν σε € 9,94 εκατ. και τα αντίστοιχα της μητρικής παρουσίασαν μείωση κατά 42,5% και ανήλθαν σε € 8,79 εκατ.

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA):
Προ της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback*, τα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 49,5% και ανήλθαν σε € 36,00 εκ. και αύξηση κατά 11,9% στο επίπεδο της μητρικής και ανήλθαν σε € 20,29 εκατ. Μετά την εφαρμογή των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback*, τα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση της τάξης του 29,5% και ανήλθαν σε € 16,98 εκατ. και τα αντίστοιχα της μητρικής παρουσίασαν μείωση κατά 45,1% και ανήλθαν σε € 9,96 εκατ.

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT):
Προ της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback*, τα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 97,3% και ανήλθαν σε € 24,80 εκ. και της μητρικής παρουσίασαν αύξηση κατά 22,7% και ανήλθαν σε € 15,46 εκατ.

Μετά την εφαρμογή των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback*, τα κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) παρουσίασαν μείωση της τάξης του 54,1% και ανήλθαν σε € 5,78 εκατ. και τα αντίστοιχα της μητρικής παρουσίασαν μείωση κατά 59,3% και ανήλθαν σε € 5,13 εκατ.

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων:
Προ της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback*, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε € 17,98 εκ. έναντι κερδών € 5,02 εκατ. το 2012 και κέρδη € 7,75 εκατ. στο επίπεδο της μητρικής έναντι ζημιών € 3,39 εκατ. το 2012. Μετά την εφαρμογή των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback*, οι ζημιές προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 1,05 εκατ. και οι αντίστοιχες ζημιές της μητρικής σε € 2,58 εκατ.

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους:
Προ της εφαρμογής των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback*, τα κέρδη μετά φόρων του ομίλου ανήλθαν σε € 11,27 εκ. έναντι κερδών € 2,16 εκατ. το 2012 και κέρδη € 3,50 εκατ. στο επίπεδο της μητρικής έναντι ζημιών € 3,97 εκατ. το 2012. Μετά την εφαρμογή των μηχανισμών επιστροφής Rebate & Clawback*, οι ζημιές προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 2,81 εκατ. και οι αντίστοιχες ζημιές της μητρικής σε € -4,14 εκατ.

Ο πρόεδρος του ομίλου κος Γεώργιος Σταματίου σχολιάζοντας τα αποτελέσματα δήλωσε: 

«Από τις αρχές της κρίσης γνωρίζαμε και αναμέναμε ότι η συμπεριφορά της οικονομίας και η υφεσιακή περιδίνηση ή η στασιμότητα που δυστυχώς συνεχίζεται, θα επέβαλλε μέτρα για τα οποία προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να προετοιμαστούμε και να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα όλων μας. Μειώσαμε τις τιμές δραστικά και σταδιακά χρόνο με το χρόνο, βελτιώσαμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και υλοποιήσαμε σχέδια που στόχευαν στη διατήρηση αλλά και στην επαύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων ασθενών. Με συστηματική και σκληρή δουλειά όλων των μελών της οικογένειας ΙΑΣΩ, προέκυψαν αξιόλογα θετικά αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως κάποιοι άλλοι παράγοντες που λειτουργούν πρόχειρα, επιπόλαια και ενδεχόμενα χωρίς να λογαριάζουν τις επιπτώσεις που προκαλούν στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, προέβησαν σε εύκολες λύσεις.

Αποφάσισαν και επιδίωξαν, ατυχώς μέχρι σήμερα, την υλοποίηση «κουρέματος» αναδρομικού μάλιστα χαρακτήρα, για να καλύψουν ίσως δικές τους αδυναμίες και αστοχίες. Παρενέβησαν χωρίς λογική και χωρίς ακριβοδίκαια μέτρα και σταθμά, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσουν-διαχειριστούν κάθε λάθος ή απόκλιση των προϋπολογισθέντων - εκτιμηθέντων ποσών με τα υποβληθέντα στον ΕΟΠΥΥ.

Λυπάμαι ειλικρινά που οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας αντιμετωπίζονται με αυτό τον άδικο και αδικαιολόγητο τρόπο. Δηλώσαμε με κάθε έμφαση ότι δεν θα αποδεχθούμε κάθε άδικη επιβολή μέτρων και μονομερή τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας μας με το ΕΟΠΥΥ. Ενημερώσαμε ότι θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για την προάσπιση όλων των συμφερόντων μας και θα συνεχίσουμε κάθε συναφή ενέργεια.

Αναμένουμε ακόμα και σήμερα την υλοποίηση των διαβεβαιώσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας περί επιβολής μέτρων ύστερα από ουσιαστικούς ελέγχους. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο αναμονής για υλοποίηση πολλών ακόμα δεσμεύσεων, ορισμένες εκ των οποίων εκφράστηκαν και δια στόματος του κ. Πρωθυπουργού. Ευελπιστούμε ότι έστω και τώρα θα υπάρξει άλλη οπτική ματιά στα προβλήματα μας από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Τα ενοποιημένα-ομιλικά οικονομικά στοιχεία του 2013 και τα επιμέρους της μητρικής εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών, δεν αποδίδουν τις δυσχέρειες και τα εμπόδια που αντιμετωπίσαμε όλοι όσοι απαρτίζουμε την οικογένεια «ΙΑΣΩ». Πραγματικά πετύχαμε αξιόλογα αποτελέσματα, για τα οποία αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω από καρδιάς πολλές ευχαριστίες. Ευχαριστίες αλλά και ευχές να έχουμε όλοι δύναμη για μεγαλύτερες επιτυχίες στο 2014, για το οποίο οι ανάγκες αλλά και οι προσδοκίες όλων είναι ακόμα μεγαλύτερες.

Ανάγκες επιβεβλημένες από την πορεία της οικονομίας της χώρας μας και προσδοκίες που υπαγορεύονται από τις απαιτήσεις όλων όσων εμπιστεύονται το πολύτιμο αγαθό της υγείας τους, στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας όλων των κλινικών του Ομίλου ΙΑΣΩ.»

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok