ΟΤΕ: Αύξηση κερδών το β΄ τρίμηνο

Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2018 11:44

Τα αυξημένα έσοδα στην Ελλάδα και ισχυρές επιδόσεις της κινητής στη Ρουμανία οδήγησαν σε άνοδο τα κέρδη του ΟΤΕ το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που δημοσίευσε ο τηλεπικοινωνιακός οργανισμός, τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,2% στα 959,1 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της Ελλάδας ήταν αυξημένα κατά 18,4 εκατ ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ στη Ρουμανία ενισχύθηκαν κατά 1,9 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα στην Αλβανία έμειναν σταθερά.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελουσίας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε 655,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,4% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο κόστος συσκευών, καθοδηγούμενη από τα υψηλότερα έσοδα από πωλήσεις και στις υψηλότερες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Υπό τις συνθήκες αυτές, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,6% σε 319 εκατ. ευρώ.

Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 2,4%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 39,2%.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 4,8%, ενώ στην Αλβανία αυξήθηκε κατά 23,8%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους 93,7 εκατ., σε σύγκριση με τα 110,3 εκατ.ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η μείωση του λειτουργικού κέρδους αντικατοπτρίζει το κόστος του πρόσφατου προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης, το οποίο αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των αποσβέσεων.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 11,8% και ανήλθαν σε 45,6 εκατ. ευρώ έναντι 40,8 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2017.