Πρόστιμο στη Motor Oil από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 18:47

Την επιβολή κυρώσεων συνολικού ύψους 65.000 ευρώ στην Motor Oil αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάνοντας λόγο για παραβιάσεις της εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής κατά την 832η/30.11.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

1.Την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», για τη λειτουργία της ως Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 και ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013.
2.Tην έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 51.728.103 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της, οι οποίες προέκυψαν από τη μετατροπή ίσου αριθμού προνομιούχων, άνευ ψήφου, ονομαστικών μετοχών, κατόπιν της από 29.6.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
3.Τη χορήγηση άδειας για την ανάληψη της διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου GMM WORLD BALANCED FUND της εταιρείας «METLIFE Α.Ε.Δ.Α.Κ» από την εταιρεία «ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ».
4.Την επιβολή προστίμου στην εταιρεία «MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED» α) € 15.000 για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 9,10 και 14 του ν. 3556/2007 και β) € 50.000 για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3461/2006, σχετικά με την εταιρεία ««ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», της οποίας είναι μέτοχος.