Χωρίς ΕΝΦΙΑ οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου μικρότερο ή ίσο του 5%

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 15:21
Χωρίς ΕΝΦΙΑ οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου μικρότερο ή ίσο του 5%

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών»

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους χρηματοδότησης καθεστώτων ενισχύσεων, χρηματοδοτικών προγραμμάτων, έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και αγορών, που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και εντάσσονται προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να προχωρούν σε άνοιγμα ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts) σε πιστωτικά ιδρύματα ή στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οι οποίοι είναι ακατάσχετοι έναντι όλων των δανειστών τους για χρέη και οφειλές τους από κάθε αιτία. (άρθρο 1)

2. α. Παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους, που κατέχουν οργανική θέση και υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) ή στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών, να εκπαιδεύονται στα μνημονευόμενα αντικείμενα για την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή ή του εσωτερικού ελεγκτή, από φορείς οι οποίοι παρέχουν σχετική πιστοποιημένη επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση,
β. Προβλέπεται ότι οι δαπάνες που προκαλούνται από την υλοποίηση των προαναφερομένων καλύπτονται από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών,
γ. Υποχρεούνται οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της ως άνω δυνατότητας να παρέχουν πραγματική υπηρεσία στη Γ.Δ.Ε.Ε. και στη Γ.Δ.Ε.Σ.Π. για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την απόκτηση της σχετικής πιστοποίησης και, σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτή η υποχρέωση, το κόστος της παρασχεθείσας επιμόρφωσης καταλογίζεται στον υπάλληλο και αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (άρθρο 2)

3. Διενεργείται υποχρεωτικά μελέτη, μετά την πάροδο τριών ετών από την 01.01.2023 και με ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου περί κινήτρων ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών.
(άρθρο 3)

4. Δεν επιβάλλεται, όσον αφορά στον ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2022 και επόμενων, φόρος, ο οποίος υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, σε δικαίωμα επί οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα, όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του εν λόγω οικοπέδου δεν υπερβαίνει το 5%, και δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του συντελεστή φόρου ανά κλιμάκιο αξίας το δικαίωμα επί του οικοπέδου, λαμβάνεται όμως υπόψη για τη συνολική αξία της περιουσίας του υποκειμένου στον φόρο. (άρθρο 4)

5. Ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022. (άρθρο 5)

6. Συμπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4859/2021 σχετικά με το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά το έτος 2021. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται και σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Επιτροπής αναφορικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
(άρθρο 6)

7. Αποσαφηνίζεται ο σκοπός σύστασης του Ταμείου Κρατικής Αρωγής και εισάγονται νομοτεχνικές βελτιώσεις σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης των ποσών και κίνησης του Λογαριασμού Κρατικής Αρωγής. (άρθρο 7)

Διαβάστε περισσότερα στο taxheaven.gr

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok