Η ώρα των εκλογών για τον ΠΣΑΣ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019 15:46

Την 1η Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί η 45η Τακτική́ Γενική́ Συνέλευση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων σε αίθουσα του ξενοδοχείου Divani Caravel.

Για πρώτη φορά, μετά από την τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου, δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη της επαρχίας να ψηφίσουν χωρίς τη φυσική τους παρουσία. Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι:

1. Απολογισμός 2018, έγκριση αυτού́ και προγραμματισμός ενεργειών για το 2019.
2. Απαλλαγή́ μελών Δ.Σ για τα πεπραγμένα του έτους 2018.
3. Ενημέρωση των μελών για τις εξελίξεις στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
4. Εκλογές για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού́ Συμβουλίου, Εξελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής, για τη διετία 2018-2020.

Να σημειώσουμε ότι δικαίωμα εκλέγειν έχουν κατά́ το καταστατικό́ (άρθρο 25): όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει έξι μήνες από́ την εγγραφή τους.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι έχουν τακτοποιηθεί́ οικονομικώς πριν από τη Γενική́ Συνέλευση (τακτική́ ή έκτακτη).

Δικαίωμα εκλέγεσθαι έχουν κατά́ το καταστατικό́ (άρθρο 25): μόνον τα τακτικά́ μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας τους, είναι ταμειακώς εντάξει και είναι εγγεγραμμένοι στο Σύνδεσμο προ ενός τουλάχιστον έτους.

Επιστολική ψήφος: Ειδικά́ για τα μέλη του συλλόγου που διαμένουν (προσωρινά́ ή μόνιμα) έξω από́ την περιοχή Αττικής που διαπιστώνεται από́ τις γνωστές στο σύνδεσμο διευθύνσεις, ή δίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Δ.Σ. λόγω προσωρινής απουσίας, έως και την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφιοτήτων, η ψηφοφορία μπορεί́ να γίνεται με ταχυδρομική́ συστημένη αποστολή́ του ψηφοδελτίου το οποίο θα αποστέλλει ο εκλογέας σε ειδική́ ταχυδρομική́ θυρίδα καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην Αθήνα, η οποία θυρίδα θα μισθώνεται από́ την Εφορευτική́ Επιτροπή́ ή σε Poste Restante καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok