ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων περιβαλλοντικών κινδύνων και αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019 13:25
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων περιβαλλοντικών κινδύνων και αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, EIAS Certified Specialist in Environmental Risk and Liability Insurance, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου, έως και την Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019, 16:00 – 19:20

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν ως εξής: 

α. Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο απόδοσης της περιβαλλοντικής ευθύνης για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας
• Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ
• Προβλέψεις και πεδία εφαρμογής
β. Η περιβαλλοντική ευθύνη στην ελληνική έννομη τάξη και η ευθύνη του ασφαλιστή
• Το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 148/09
• Προβλέψεις και πεδία εφαρμογής
γ. Οι έννοιες της υποκειμενικής και της αντικειμενικής περιβαλλοντικής ευθύνης
δ. Αντίκτυπος στις επιχειρήσεις και στην ασφαλιστική αγορά
• Αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις
• Ειδικές υποχρεώσεις ασφάλισης
ε. Η τυπολογία των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και ο ρόλος των ασφαλίσεων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης ως «μοχλού» επιμερισμού του λειτουργικού κινδύνου της επιχείρησης
στ. Υφιστάμενη νομοθεσία και αναμενόμενες νομοθετικές εξελίξεις
• Ν. 1650/86, άρθρο 29
• Ν. 2496/97, άρθρο 23
• Ν. 4042/12, ΠΔ 148/09
ζ. Υποχρεωτικό πλαίσιο υπαγωγής επιχειρήσεων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε χρηματοοικονομικές εγγυήσεις
• Η έννοια και το εύρος των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων
• Η ασφάλιση ως χρηματοοικονομική εγγύηση έναντι των περιβαλλοντικών κινδύνων
η. Εντεταλμένες αρχές εποπτείας και όργανα ελέγχου
θ. Διαδικασία καταλογισμού της περιβαλλοντικής ευθύνης
ι. Είδη συμβολαίων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης
• Δομή, καλύψεις και παροχές
• Αξιολόγηση και Ανάληψη Κινδύνου
• Αποζημιωτική πολιτική
• Πρωτόκολλα διαδικασιών
• Οφέλη εκ της ασφάλισης
ια. Περιβαλλοντική αδειοδότηση επιχειρήσεων
• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
ιβ. Διαχειριστικοί κίνδυνοι που επιτείνουν την περιβαλλοντική επισφάλεια
ιγ. Τύποι και συνήθη αίτια περιβαλλοντικής ζημίας
ιδ. Οι έννοιες των μέτρων πρόληψης & της πρωτογενούς, συμπληρωματικής και αντισταθμιστικής αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας
• Μελέτη περιπτώσεων, case studies
ιε. Οι ασφαλίσεις περιβαλλοντικών κινδύνων:
• Η εικόνα και τοποθέτηση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς για την περιβαλλοντική ευθύνη
• Εσωτερική οργάνωση και διαχείριση κινδύνων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης στον ασφαλιστικό οργανισμό και στη διαμεσολάβηση
• Αξιολόγηση και ανάληψη του περιβαλλοντικού κινδύνου. Κριτήρια ασφαλισιμότητας
Προ-ασφαλιστική επιθεώρηση. Βασικές προϋποθέσεις ανάληψης κινδύνου
• Ασφαλιστικές καλύψεις, επεκτάσεις και εξαιρέσεις κάλυψης στην ευρωπαϊκή και ελληνική ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά
• Ενεργοποίηση κάλυψης, διαχείριση αναγγελιών και απαιτήσεων
• Μελέτη περιπτώσεων περιβαλλοντικών ζημιών
• Πελατειακό δυναμικό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την περιβαλλοντική ευθύνη
• Τεχνικές πωλήσεων

ιστ. Αναδυόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις και προοπτικές στην ασφαλιστική αγορά
• Κλιματική αλλαγή
• Νανοτεχνολογία
• Γενετική τεχνολογία
Ιζ. SWOT Analysis της ελληνικής αγοράς ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι:

Ο κ. Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Διευθύνων Εταίρος της Εταιρείας ΓΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. και Τεχνικός Σύμβουλος επί θεμάτων περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN, Environmental Engineer των Πανεπιστημίων Michigan State University και University of Michigan Ann Arbor (B.S., M.S.) με σημαντικές διαπιστεύσεις εξειδίκευσης επί του αντικειμένου, ελληνικές και διεθνείς. Ο κος Τσολακίδης εκπροσωπεί την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην Insurance Europe, είναι Μέλος της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικής Ευθύνης της Ένωσης, Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και έχει υπάρξει Ερευνητής του King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, καθώς και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Διδάσκει θέματα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, Επιστημών Περιβάλλοντος, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων σε Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και στην Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.

O κ. Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Sc.) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του European Association for Environmental Management Education (μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Erasmus University of Rotterdam). Έχει εργασθεί ως Νομικός Σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Υπουργείο Εργασίας της Κύπρου, Υπεύθυνος για την εναρμόνιση της Χώρας με το Κοινοτικό Κεκτημένο σε θέματα αέριας ρύπανσης και διαχείρισης αποβλήτων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως ειδικός Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έργα ελέγχου Νομοθετικής Συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Έχει συμμετάσχει ως ειδικός Νομικός Σύμβουλος σε πλειάδα Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών προγραμμάτων και έργων σε Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία, Γεωργία και Αζερμπαϊτζάν. Ειδικός σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης, έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και έχει εργασθεί για την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, καθώς και για Ασφαλιστικές Εταιρείες, προς τον σκοπό της νομικής επεξεργασίας και διαμόρφωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάλυψης περιβαλλοντικής ζημίας.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok