ΕΥΑΘ: Αύξηση 4,7% στα κέρδη μετά από φόρους το 2019

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020 11:18
ΕΥΑΘ: Αύξηση 4,7% στα κέρδη μετά από φόρους το 2019

Αυξημένα κέρδη μετά από φόρους και οριακά μειωμένο κύκλο εργασιών εμφάνισε η ΕΥΑΘ στην εταιρική χρήση 2019.

Τα οικονομικά αποτελέσματα αποτυπώνουν το ενισχυμένο κοινωνικό προφίλ της EΥΑΘ, με την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής, η οποία επέφερε μειώσεις στα τιμολόγια, το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω αύξησης της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα από 13 € σε 25€ και λόγω μείωσης της έκπτωσης συνεπούς πελάτη από πλευράς παρόχων, τη μείωση της πρόβλεψης επισφαλειών βάσει του ΔΠΧΑ 9, καθώς και την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Σύμφωνα ειδικότερα με τα αποτελέσματα:

- Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 72.686 χιλ. έναντι € 73.030 χιλ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,47%.

- Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 29.069 χιλ. έναντι € 30.286 χιλ. το 2018, σημειώνοντας μείωση κατά 4,02%.

- Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα € 20.652 χιλ. έναντι € 20.951 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 1,42%.

- Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε € 14,658 χιλ. έναντι € 14.001 χιλ. το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,70%.

- Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 25.925 χιλ. έναντι € 25.478 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,75 %.

- Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 75.844 χιλ. αυξημένα κατά 5,88%,

- Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.

- Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2019 σε € 183.212 χιλ.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok