Κέκροψ: Στις 27 Ιουνίου η ΓΣ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2022 19:00
Κέκροψ: Στις 27 Ιουνίου η ΓΣ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Κέκροψ την 27η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.

3. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του Ν. 4706/2020.

4. Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 §1 περίπτωση (γ) του Ν. 4548/2018.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022- 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής της.

6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

7. Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

8. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €2.970.620,10 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 19.804.134 μετοχών της Εταιρείας από € 0,30 σε €0,15, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018, προς συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

9. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 4 η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης.

Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως της τυχόν επαναληπτικής συνεδριάσεως της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok