Ελλάκτωρ: Έκτακτη ΓΣ για νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο

Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2022 15:55
Ελλάκτωρ: Έκτακτη ΓΣ για νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο

Σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 30 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, προσκαλεί τους μετόχους της η Ελλάκτωρ, με βασικό θέμα την εκλογή νέων μελών στο διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από σχετικό αίτημα της Motor Oil.

Ο μέτοχος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ, ο οποίος είναι κύριος νομέας και κάτοχος 104.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων, ήτοι ποσοστό 29,87% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», υπέβαλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 06.06.2022 επιστολή του, αναφερόμενος στην από 06.05.2022 συμφωνία πλαίσιο με την REGGEBORGH INVEST B.V., αίτημα περί σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.1 του ν.4548/2018, για εκλογή νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 08.06.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή πρόσθετων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με διακριτή ψηφοφορία για κάθε υποψήφιο προς εκλογή Μέλος.

2. Προσδιορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ανακοίνωση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος- Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11.07.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι η εταιρία παροτρύνει τους μετόχους να μην συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη ΓΣ λόγω των περιορισμών για τον Covid 19.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok