Στα 127,8 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της BMW ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018 13:33

Με πωλήσεις της τάξης των 127,8 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2017 για την BMW Ελλάς.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 127,8 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας συνολική μείωση 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (2016: Ευρώ 142,5 εκατομμύρια). Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων είχαν μείωση 15%, μικρή αύξηση (4%) εμφάνισαν οι πωλήσεις μοτοσυκλετών, ενώ σημαντική αύξηση (20%) είχαν αυτές των ανταλλακτικών. Το υποκατάστημα παρουσίασε αύξηση στις πωλήσεις του κατά 31%. Το συνολικό του μερίδιο είναι περίπου 2% επί του κύκλου εργασιών (2016: 1.4%).

Το μικτό κέρδος στην εξεταζόμενη χρήση ανήλθε σε Ευρώ 16,8 εκατομμύρια, μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 7% (2016: Ευρώ 18,1 εκατομμύρια). Το Μ.Κ. σαν ποσοστό επί των πωλήσεων παρέμεινε σταθερό, στο 13% (2016: 13%).

Τα συνολικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 13,9 εκατομμύρια, ελαφρά μειωμένα σε σχέση με το 2016 σε ποσοστό 5% (2016: Ευρώ 14,7 εκατομμύρια). Οι περισσότερες κατηγορίες εξόδων εμφάνισαν μείωση με τις σημαντικότερες να σημειώνονται στις αμοιβές για παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών (15%), στις δαπάνες διαφήμισης (9%), στις αμοιβές προσωπικού (3%). Από την άλλη, μεγάλη αύξηση είχαν οι φόροι τέλη (33%), κυρίως λόγω των αυξημένων τελών κυκλοφορίας, τα διάφορα έξοδα (13%) και οι αποσβέσεις (7%).

Τα έσοδα εκμετάλλευσης της χρήσης ανήλθαν σε Ευρώ 1,7 εκατομμύρια, μειωμένα κατά 18% (2016: Ευρώ 2,0 εκατομμύρια). Η μείωση οφείλεται σε χαμηλότερα έσοδα από λύση προβλέψεων, που είχαν σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις. Όσον αφορά στα έξοδα εκμετάλλευσης, ανήλθαν σε Ευρώ 2,1 εκατομμύρια, σημαντικά αυξημένα από την προηγούμενη χρήση (2016: Ευρώ 608 χιλιάδες). Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε αυξημένα έξοδα του υποκαταστήματος και συγκεκριμένα στο σχηματισμό προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων ποσού Ευρώ 360 χιλιάδων, προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους ποσού Ευρώ 933 χιλιάδων, καθώς και σε ζημιές από πωλήσεις παγίων ποσού Ευρώ 150 χιλιάδων.

Το καθαρό αποτέλεσμα είναι αρνητικό, Ευρώ 75 χιλιάδες, μειωμένο όμως έναντι του προηγούμενου έτους κατά 45% (2016: Ευρώ 167 χιλιάδες). Η μείωση οφείλεται κυρίως στα αρνητικά επιτόκια δανεισμού, καθώς και τη σημαντική μείωση των τραπεζικών εξόδων για πληρωμή εμπορικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό.

Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης είναι κέρδη ύψους Ευρώ 2,3 εκατομμυρίων, μειωμένα κατά 51% περίπου σε σχέση με την περσινή χρονιά (2016: Ευρώ 4,7 εκατομμύρια).

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις παρουσίασαν μεγάλη αύξηση, λόγω της απαίτησης που προέκυψε από την πληρωμή τελωνειακής οφειλής που καταλογίσθηκε στην Εταιρεία από το Τελωνείο Αθηνών, συνολικού ποσού Ευρώ 48,8 εκατομμυρίων. Η Εταιρεία έχει ήδη καταθέσει προσφυγή για το συνολικό ποσό, του οποίου αιτείται την επιστροφή. Το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις, διότι με βάση τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Εταιρείας, η πιθανότητα επιστροφής του ποσού είναι πάνω από 90%.

Το απόθεμα των εμπορευμάτων διαμορφώθηκε στα Ευρώ 35,4 εκατομμύρια έναντι Ευρώ 27,6 εκατομμυρίων την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας συνολική αύξηση 28%. Αναλυτικότερα, τη μεγαλύτερη αύξηση είχαν τα ανταλλακτικά (35%), οι μοτοσυκλέτες (37%) και, τέλος, τα αυτοκίνητα (25%). Η αύξηση στο απόθεμα των αυτοκινήτων οφείλεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων στην τρέχουσα χρήση.

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας ανήλθαν συνολικά στο ποσό των Ευρώ 16,8 εκατομμυρίων, αυξημένες κατά 46% σε σχέση με την περσινή χρονιά (2016: Ευρώ 11,5 εκατομμύρια). Η αύξηση οφείλεται σε προσωρινή αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων λόγω αυξημένων πωλήσεων τον Δεκέμβριο, καθώς και σε αύξηση των εισπρακτέων εσόδων. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού Ευρώ 591 χιλιάδες αντιστοιχούν στο 5,8% περίπου του συνολικού υπολοίπου των απαιτήσεων από εμπορική δραστηριότητα (Ευρώ 10,2 εκατομμύρια) και παρουσιάζουν μεγάλη μείωση σε σχέση με το 2016 (2016: Ευρώ 1,3 εκατομμύρια). Οι προβλέψεις αφορούν κυρίως σε εμπόρους/επισκευαστές που έχουν σταματήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και έχουν ανοιχτά υπόλοιπα, καθώς και σε αυτούς που συστηματικά δεν ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή πληρώνουν με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τους συμφωνηθέντες όρους πληρωμής. Η πρόβλεψη μειώθηκε στην παρούσα χρήση λόγω των διαγραφών υπολοίπων πελατών, που κρίθηκαν από την Εταιρεία και τους νομικούς της συμβούλους οριστικά ανεπίδεκτα είσπραξης, συνολικού ποσού Ευρώ 634 χιλιάδων.

Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για πιθανούς κινδύνους συνολικού ποσού Ευρώ 3,2 εκατομμυρίων. Οι κυριότερες αφορούν σε κάλυψη εγγυήσεων οχημάτων πέραν αυτής του κατασκευαστή (goodwill) Ευρώ 1,4 εκατομμύρια, εκκρεμείς δικαστικές αγωγές Ευρώ 543 χιλιάδες, συμμετοχή σε έξοδα επισφαλών απαιτήσεων Ευρώ 137 χιλιάδες, καθώς και προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους του υποκαταστήματος Ευρώ 933 χιλιάδες. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Ευρώ 295 χιλιάδες.

Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος της χρήσης ανέρχονται σε Ευρώ 29 εκατομμύρια έναντι Ευρώ 27,8 εκατομμυρίων την προηγούμενη χρήση.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok