Ελληνική Τράπεζα: Σε ισχυρή θέση για να στηρίξει τις επιχειρήσεις

Τρίτη, 04 Μαΐου 2021 11:17
Ελληνική Τράπεζα: Σε ισχυρή θέση για να στηρίξει τις επιχειρήσεις

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη και αβέβαιη περίοδο η Ελληνική Τράπεζα επιδεικνύει παραδειγματική σταθερότητα και παραμένει σε πλεονεκτική θέση, έτοιμη να στηρίξει τους επιχειρηματικούς της πελάτες και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Παρά την κρίση που ξέσπασε στην παγκόσμια οικονομία, ως επακό­λουθο της πανδημίας του κορωνοϊού Covid 19, η Ελληνι­κή Τράπεζα πατά σε στέρεες βάσεις, ενώ ο Τομέας Επιχειρήσεων της Τράπεζας, είναι καλύτε­ρα προετοιμασμένος από ποτέ για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, στηρίζοντας τους βιώσιμους πελάτες και την επα­νεκκίνηση της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής της στρατηγικής η Ελληνική Τράπεζα δηλώνει παρούσα στις ανάγκες των πελατών της, προσφέροντας λύσεις, επιλογές, προϊόντα αλλά και εξυπηρέτηση στα μέτρα της κάθε εταιρείας, και όπως προστάζουν οι συνθήκες.

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια 22,35% και πλεονάζουσα ρευστότητα, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 477% η Ελληνική Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και να χρηματοδοτεί την ανάκαμψη της οικονομίας. Αρκεί να σημειωθεί ότι το 2020 ήταν μία χρονιά με ρεκόρ δανεισμού για την Ελληνική Τράπεζα, καθώς το σύνολο των νέων χορηγήσεων ξεπέρασε το €1 δισ..

Από την πρώτη στιγμή, ο Τομέας Επιχειρήσεων δεσμεύτηκε στη στήρι­ξη των βιώσιμων πελατών του, ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της κρί­σης, παρέχοντας τους την απαραίτητη ρευστότητα και μέσω της χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης.

Προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις

Η Ελληνική Τράπεζα έχει υιοθετήσει μια πελατοκεντρική οργανωτική δομή, ώστε να καλύπτει πλήρως τις διαφορετι­κές ανάγκες και απαιτήσεις του πελατο­λογίου της.

Για την εξυπηρέτηση του επιχειρημα­τικού κόσμου η Ελληνική Τράπεζα δημι­ούργησε το Business Division, το οποίο διαθέτει δύο Κέντρα Μεγάλων Επιχει­ρήσεων (Corporate Centres) και επτά Κέντρα Επιχειρήσεων (Commercial Centres), τα οποία υπάγονται σε μια Κε­ντρική Διοίκηση με έδρα τη Λευκω­σία. Απώτερος σκοπός κάθε Κέντρου, το οποίο στελεχώνεται με προσοντούχους, έμπειρους και ειδικά εκπαιδευμένους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης Πελατών, είναι να εξυπηρετεί όλες τις υφιστάμενες και μελλοντικές τραπεζικές ανάγκες των πελατών του.

Τα Κέντρα μας καλύπτουν γεωγρα­φικά ολόκληρη την Κύπρο, ενώ οι Λει­τουργοί Εξυπηρέτησης Πελατών έχουν εξειδικευτεί σε συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. ενέργεια, ξενοδοχεία, υγεία, εκπαίδευ­ση κλπ).

Βασικός τους στόχος είναι η διαρκής αναβάθμιση και διεύρυνση της επαγγελ­ματικής σχέσης με τους εταιρικούς πε­λάτες. Σε αυτό το πλαίσιο, κύριο μέλημα είναι η διαρκής προσφορά της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης, αλλά και η προσφορά ολοκληρωμένων λύ­σεων, που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου, ανάλογα με τις συνεχώς μετα­βαλλόμενες χρηματοοικονομικές ανά­γκες των πελατών.

Προτεραιότητά μας παραμένει η άρι­στη εξυπηρέτηση όλων των πελατών μας, συστήνοντάς τους νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους. Προσφέροντας ανταγωνιστικά προ­ϊόντα, ψηλή τεχνολογία και άψογη εξυ­πηρέτηση εστιάζουμε στη διευρυμέ­νη πελατειακή μας βάση.

Τομείς με προοπτικές

Η Ελληνική Τράπεζα παρακολουθεί στενά και συστηματικά την κυπριακή οι­κονομία και τους διάφορους τομείς της, ώστε να προσαρμόζει ανάλογα τις ενέρ­γειές της για περαιτέρω διείσδυση στους τομείς με θετικές προοπτι­κές.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να διοχετεύουμε με σύνεση τη διαθέσιμη ρευστότητα, παρέχοντας χρηματοδοτήσεις σε το­μείς με προοπτικές. Το Τμήμα Οικονομικών Ερευνών της Τράπεζας αξιο­λογεί συνεχώς όλους τους τομείς της οικονομίας, προκειμένου να προσ­διορίσουμε που μπορούμε να επεκτείνουμε το αποτύπωμά μας.

Αυτή τη στιγμή, η Ελληνική Τράπεζα εμπλέκεται σε μεγάλου μεγέθους χρηματοδοτήσεις που σχετίζονται με έργα υποδομής καθώς και στον αναπτυσσόμενο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Γενικότερα, η Τράπεζα επικεντρώνεται σε τομείς με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης όπως οι τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης, των Μεταφορών και Αποθήκευσης, της Βιομηχανίας, του Τουρισμού και της Εστίασης και της Πληροφορικής.

Ψηφιακή μετεξέλιξη

Η Ελληνική Τράπεζα επενδύοντας συνειδητά στα εναλλακτικά της κανάλια δημιούργησε την απαραίτητη υποδομή ώστε σήμερα να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας. Έτσι, προσφέρει απλές και πιο οικονομικές επιλογές με στόχο πάντα την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών πελατών της.  

Ειδικότερα, οι επιχειρηματικοί πελάτες έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης επιταγών μέσω των ΑΤΜ ή δωρεάν υπηρεσία συλλογής επιταγών (courier) από τα γραφεία τους. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης μετρητών στις «in lobby ATM» στον εσωτερικό χώρο καταστημάτων, αλλά και μηχανές Cash 360 coin σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Κύπρο, όπου οι πελάτες μπορούν να καταθέσουν μεγάλο όγκο κερμάτων με τη χρήση ειδικού κώδικα.

Ευκολία και εξοικονόμηση με Online Banking 

Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στη διάθεση όλων των πελατών της Ελληνικής Τράπεζας είναι και το Contact Pay στο αναβαθμισμένο Hellenic Bank Mobile App, με το οποίο όλοι οι πελάτες μπορούν να στείλουν ή να λάβουν χρήματα από και προς τις αποθηκευμένες επαφές του κινητού τους, από και προς λογαριασμούς της Ελληνικής Τράπεζας. Επίσης, έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς, στις κάρτες και στις συναλλαγές τους, μπορούν να μεταφέρουν χρήματα, να κάνουν πληρωμές και να εξοφλήσουν λογαριασμούς κοινής ωφελείας. Στη διάθεσή όλων των πελατών βρίσκονται επίσης τα Hellenic Bank Mobile Wallets για ανέπαφες συναλλαγές, αλλά και το Hellenic Bank Web Banking.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok