Κρι Κρι: Νέο μέλος του ΔΣ ο κ. Αναστάσιος Μούδιος

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 15:04
Κρι Κρι: Νέο μέλος του ΔΣ ο κ. Αναστάσιος Μούδιος

Η εταιρεία Κρι Κρι ανακοινώνει ότι στις 13.1.2021, ο κ. Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13.1.2021, παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών. 

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του στις 13.1.2021 και δη στο πλαίσιο του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τον ορισμό του κ. Μούδιου Αναστάσιου του Κωνσταντίνου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του κ. Θεόδωρου ΞΕΝΤΕ, κατ' άρθρ. 82 παρ.1 του Ν. 4548/2018, 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και 23 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία και θα αποφασίσει κατ' άρθρ. 82 του Ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002 (ή της εκάστοτε ισχύουσας διάταξης του Ν. 4706/2020, σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αυτή λάβει χώρα μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού), είτε τον ορισμό του ιδίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το εντεύθεν διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας του τρέχοντος ΔΣ την 28-06-2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, είτε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους μέχρι τη λήξη της θητείας του κατά τα ως άνω. 

Επισημαίνεται ότι, όπως εξέτασε και διαπίστωσε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Μούδιος, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, ενώ παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του – μη ισχύοντος ακόμη – άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020, τα οποία διαπίστωσε πως πληρούνται στο πρόσωπο του κ. Μούδιου, προκειμένου η εταιρεία να τελεί σε συμμόρφωση με το νέο αυτό νόμο κατά την έναρξη ισχύος του.

Η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία και θα αποφασίσει κατ' άρθρ. 3 παρ. 1 του ν.3016/2002 (ή βάσει της εκάστοτε ισχύουσας διάταξης του Ν. 4706/2020, σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αυτή λάβει χώρα μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού), είτε την επανεκλογή του ιδίου είτε τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μέλους, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 28-06-2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του στις 13.1.2021 και δη στο πλαίσιο του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε ο Αντιπρόεδρός του, κος Γεώργιος Κοτσαμπάσης να οριστεί ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να μεταβληθούν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες αυτού, κατά τρόπο ώστε αυτά να είναι εφεξής μη εκτελεστικά.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

1) Παναγιώτης ΤΣΙΝΑΒΟΣ του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.

2) Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος.

3) Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.

4) Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Χαράλαμπου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.

5) Αντώνιος ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ του Γεωργίου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.

Β. Αντικατάσταση Μέλους Επιτροπής Ελέγχου και Ανασυγκρότηση αυτής σε Σώμα

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της ίδιας ως άνω συνεδρίασής του της 13.1.2021 και δη στο πλαίσιο του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του, αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 παρ. 1 (στ) Ν. 4449/2017 και 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018, την αντικατάσταση του παραιτηθέντος από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Ξεντέ, ορίζοντας ομόφωνα τον κ. Αναστάσιο Μούδιο του Κωνσταντίνου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, που αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου με την επιφύλαξη της επικύρωσης της εκλογής του (ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία και θα αποφασίσει κατ' άρθρ. 82 του Ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002 (ή της εκάστοτε ισχύουσας διάταξης του Ν. 4706/2020,σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αυτή λάβει χώρα μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού), είτε τον ορισμό του ιδίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το εντεύθεν διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου την 28.06.2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, είτε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αντίστοιχο ορισμό, από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτού ή του άλλου τυχόν εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι επιτροπή του Διοικητικού της Συμβουλίου και μέχρι τη λήξη της θητείας της.

Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος κ. Ξεντέ από τον κ. Μούδιο ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ελήφθη αφού διαπιστώθηκε από αυτό η καταλληλότητα του κ. Μούδιου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 και των εκεί αναφερομένων νομίμων προϋποθέσεων. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο κ. Αναστάσιος Μούδιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 Ν. 3016/2002 (έχοντας παράλληλα ληφθεί υπόψη και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του – μη ισχύοντος ακόμη – άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020) καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται διά της παρούσας, ότι τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους και Αντώνιος Μαυριδόγλου του Γεωργίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παραμένουν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως αυτά είχαν εκλεγεί δυνάμει της από 07.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των παραπάνω, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, μεταξύ των οποίων και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 Ν. 3016/2002 (έχοντας μάλιστα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο υπόψη και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του – μη ισχύοντος ακόμη – άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020), με συνέπεια η Επιτροπή να συμμορφώνεται και αυτή ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωσή της διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, έχουν ως εξής:

1) Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ του Κωνσταντίνου.

2) Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Χαράλαμπου.

3) Αντώνιος ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ του Γεωργίου.

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε, κατ' άρθρο 44 παρ. 1(ε) Ν. 4449/2017, ως ισχύει, κατά τη συνεδρίασή της στις 14.01.2021, όπου αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω. Ειδικότερα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε το μέλος της, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανεξάρτητο από αυτήν, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 Ν. 3016/2002, κ. Αναστάσιος Μούδιος , αφού διακριβώθηκε και από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας για τον ορισμό του ως Προέδρου της.

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

1) Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος‧

2) Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους, Μέλος‧

3) Αντώνιος Μαυριδόγλου του Γεωργίου, Μέλος.

Γ. Αντικατάσταση Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών, Μετατροπή αυτής σε Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Συγκρότηση αυτής σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της ίδιας ως άνω συνεδρίασής του της 13.01.2021 και δη του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε ομόφωνα, την αντικατάσταση του παραιτηθέντος από μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών, κ. Ξεντέ, ορίζοντας τον κ. Αναστάσιο Μούδιο του Κωνσταντίνου ως μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της θητείας της, η οποία ταυτίζεται με κείνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την  28-06-2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, με τη επιφύλαξη της μη επικύρωσης της εκλογής του από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα ως άνω, αφού διαπίστωσε ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τη θέση αυτή και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις του – μη ισχύοντος ακόμη – άρθρου 10 Ν. 4706/2020.

Επιπλέον, στο πλαίσιο ιδίου ως άνω 6ου θέματος της ημερήσιας της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13.01.2021  ο κ. Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Χαράλαμπου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών.

Οπότε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος από μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών, κ. Κυριακίδη, ορίζοντας τον κ. Γεώργιο Κοτσαμπάση του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της θητείας της, η οποία ταυτίζεται με κείνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 28-06-2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, με τη επιφύλαξη της μη επικύρωσης της εκλογής του από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα ως άνω, αφού διαπίστωσε ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τη θέση αυτή και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις του – μη ισχύοντος ακόμη – άρθρου 10 Ν. 4706/2020 και αφού εξακρίβωσε ότι η επιτροπή καθαυτή συμμορφώνεται με τις κανονιστικές ρυθμίσεις, αφού θα είναι τριμελής επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη μετατροπή της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών σε Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία θα είναι τριμελής επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και η οποία θα έχει τις αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών, καθώς και τις αρμοδιότητες της επιτροπής υποψηφιοτήτων των – μη ισχυουσών ακόμη σήμερα – διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του ίδιου νόμου, η οποία και θα πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για αυτήν, ως προς τη σύνθεση και τη λειτουργία της, ως ενιαία (Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι, πλέον τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχουν ως εξής:

1) Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ του Κωνσταντίνου.

2) Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ του Ιωάννη.

3) Αντώνιος ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ του Γεωργίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίστηκε, κατά τη συνεδρίασή της στις 14.01.2021, όπου αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω. Ειδικότερα, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίστηκε το μέλος της, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανεξάρτητο από αυτήν, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 Ν. 3016/2002, κ. Αναστάσιος Μούδιος, αφού διακριβώθηκε και από τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας για τον ορισμό του ως Προέδρου της.

Έτσι, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

1) Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος‧

2) Γεώργιος Κοτσαμπάσης, Μέλος‧

3) Αντώνιος Μαυριδόγλου του Γεωργίου, Μέλος.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok