ΑΝΕΚ: Στις 9 Σεπτεμβρίου τελικά η τακτική ΓΣ

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 19:10
ΑΝΕΚ: Στις 9 Σεπτεμβρίου τελικά η τακτική ΓΣ

Την αλλαγή ημερομηνία της τακτικής Γενική Συνέλευσης των μετόχων της ανακοίνωσε η εταιρεία ΑΝΕΚ, η οποία τελικά θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου και όχι στις 5 Σεπτεμβρίου όπως είχε αρχικά ορισθεί.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, είναι τα κάτωθι:

1. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 12 και του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

3. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020.

5. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών δυνάμει του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.

7. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2021 έως 31-12-2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

8. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών τους για την περίοδο από 01-01-2021 έως 31-12- 2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

10. Λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

11. Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.

12. Έγκριση δυνάμει των άρθρων 3 παρ 3 του Ν. 4706/2020 της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει σήμερα.

14. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Θέμα 13 της ημερήσιας διάταξης, οφείλουν να καταθέσουν γραπτή δήλωση στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, στην οποία να αναγράφουν το επώνυμο, το όνομα, το όνομα του πατέρα, το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας τους και βιογραφικό σημείωμα. Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων θα διενεργήσει τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό της διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας. Δηλώσεις Υποψηφιοτήτων θα κατατίθενται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 02-08-21 έως Παρασκευή 06-08-21 τις ώρες 08¨00 έως 16¨00.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16-09-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148 Χανιά.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok